FAIL (the browser should render some flash content, not this).
obrazek górny

Małopolska Izba Rolnicza

02-04-2012

Czy przedsiębiorca dolicza VAT, jeśli sprzedaje zboże z własnego pola

Zdarza się, że rolnik chce założyć jednoosobową działalność gospodarczą i z tego tytułu rozliczać VAT. Pojawia się wtedy pytanie, czy jego działalność rolnicza również będzie opodatkowana na zasadach ogólnych?

Wiele osób wolałoby bowiem zachować status rolnika ryczałtowego i otrzymywać od nabywców zryczałtowany zwrot podatku zawarty w cenie sprzedawanych produktów rolnych. Jednocześnie chciałoby wystawiać faktury i mieć prawo do odliczania VAT od zakupów związanych z działalnością gospodarczą.

Pytanie o załadunek zboża


Okazuje się, że jest to możliwe, ale tylko gdy zarejestrowana firma nie będzie prowadzić działalności rolniczej. Jest ona zdefiniowana w art 2 pkt 15 ustawy o VAT (patrz ramka) i obejmuje m.in.  świadczenie usług rolniczych.
Problemem tym zajmowała się m.in. Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 22 lutego 2012 r. (IPTPP4/44397/11-41ALN). Pytanie zadała podatniczka, która od 2004 r. prowadzi gospodarstwo rolne jako rolnik ryczałtowy (korzysta ze zwolnienia z VAT) i uzyskuje przychody ze sprzedaży mleka i zboża. Wyjaśniła ona, że od marca 2011 r. prowadzi również działalność gospodarczą. Wykonuje m.in. usługi: ładowania wapna, załadunku zboża, orania, koszenia. Świadczy je, przy wykorzystaniu ciągnika z ładowaczem czołowym. Podstawowym kodem PKWiU świadczących usługi jest 01.61.Z - usługi wspomagające produkcję roślinną. Podatniczka wyjaśniła, że z tego tytułu jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Zaznaczyła, że nie wykorzystuje środków trwałych do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Zapytała, czy w opisanej sytuacji może korzystać ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy i jednocześnie być podatnikiem VAT z tytułu prowadzonej dziłalności gospodarczej?
Jej zdaniem przepisy na to pozwalają. Izba skarbowa była jednak innego zdania.

Rolnik to przedsiębiorca

Wskazała, że zgodnie zart. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez wzlędu na jej cel lub rezultat. Działalność gospodarcza w rozumieniu tego przepisu obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okoliczniościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalniość gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Natomiast rolnikiem ryczałtowym, zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy o VAT,jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Izba powołała się też na definicję działalności rolniczej (patrz ramka).
Na tej podstawie uznała, że działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Wyjątek nie zawsze do zastosowania

Izba wskazała, że przepisy "przewidują tylko jeden przypadek, w którym jeden podmiot może łączyć dwa statusy - podatnika VAT zwolnionego jako rolnika ryczałtowego (niemającego obowiązku składania deklaracji, wystawiania faktur)  oraz jednocześnie podatnika VAT czynnego. Wynika to z art. 113 ust. 3 ustawy, który stanowi, iż w przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 także działalności innej niż działalność rolnicza do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 i 10, dokonywanej przez tego podatnika nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej". Dalej czytamy: "nie można zgodzić się ze stanowiskiem wnioskodawczyni, że w związku ze świadczeniem w ramach własnej działalności gospodarczej usług rolniczych mogła ona również zarejestrować się jako podatnik VAT i zrezygnować ze zwolnienia, o którym mowa wart. 113 ust. 1 lub 9. Świadczenie usługi rolniczej - wnioskodawczyni zaznaczyła, iż zajmuje się ładowaniem wapna, załadunkiem zboża, oraniem, koszeniem - nie stanowi bowiem, odrębnej od prowadzenia gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej, tylko nadal jest działalnością rolniczą wykonywaną w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego".
Jako dodatkowy argument izba podała, że działalność podatniczki została zakwalifikowana w PKWiU symbolem 01.61.Z - usługi wspomagające produkcję roślinną. Tymczasem w załączniku nr 2 do ustawy o VAT (wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług) w poz. 35 ex 01.6 występują usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0).


Co jest działalnością rolniczą

Działalność rolnicza zdefiniowana jest w art. 2 pkt 15 ustawy o VAT. Są to:

 

 • produkcja roślinna i zwierzęca, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego,
 • produkcja warzywnicza, gruntowa, szklarniowa i pod folią,
 • produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza,
 • chów, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych,
 • produkcja zwierzęca typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowla ryb i innych organizmów żyjących w wodzie,
 • uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro,
 • fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego,
 • wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych,
 • chów i hodowla dżdżownic, entomofagów i jedwabników,
 • prowadzenie pasiek oraz chów i hodowla innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż.produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew
 • tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0),
 • świadczenie usług rolniczych.

 Rejestracja dotyczy całej działalności

Izba wyjaśniła, że podatniczka "powinna dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego rezygnując ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 3.Tym samym wnioskodawca występując jako podatnik VAT czynny dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej przez siebie działalIiości gospodarczej (tj. dla czynności wykonywanych zarazem w ramach działalności gospodarczej oraz działalności
rolniczej) występuje jako jeden podatnik podatku od towarów i usług". Wpodsumowaniu czytamy: "dokonując rejestracji jako podatnik VAT czynny, wnioskodawczyni dokonuje jej dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, występując jako podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy".

Taka sama wykładnia przepisów wynika także z innych interpretacji dotyczących świadczenia podobnych usług, np. odpowiedzi Izby Skarbowej w Warszawie z 18 listopada 2011 r. (IPPP2/443-961/11-4/KAN), pisma Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 czerwca 2011 r. (ITPP1/443-510/11/BK) oraz interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z 21 lipca 2011 r. (IPTP-P1/443-128/11-2/ALN).
W podsumowaniu tej ostatniej czytamy: "Podmiot będący rolnikiem ryczałtowym nie może bowiem łączyć dwóch statusów podatnika VAT zwolnionego jakorolnik ryczałtowy (niemającego obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur) i jednocześnie podatnika VAT czynnego - wpozostałym zakresiedziałalności rolniczej, tj. świadczenia usług rolniczych". Po rejestracji nie jest więc możliwe stosowa nie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT do sprzedaży wytworzonych w gospodarstwie produktów rolnych. Zgodnie znim zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego, oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

 

Handel bydłem to nie to samo co chów, czy hodowla

Ten sam podatnik może jedną krowę sprzedać jako rolnik ryczałtowy, a drugą jako przedsiębiorca, który rozlicza VAT


Tak wynika z odpowiedzi Izby Skarbowej w Łodzi z 25 sierpnia 2011 r. (IPTPP2/443-192/11-4/BM). Z wnioskiem o interpretację wystąpiła osoba, która posiada stado zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sprzedaż bydła z niego traktuje jako transakcje zawarte przez rolnika ryczałtowego. W ciągu roku – jako rolnik ryczałtowy – wyhoduje od 10 do 15 sztuk bydła.

Od 20 czerwca 2005 r. wnioskodawca rozpoczął działalność w zakresie skupu i sprzedaży bydła (w tym dniu nabył stado związane z prowadzoną działalnością gospodarczą). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydała mu drugie zaświadczenie o zarejestrowaniu siedziby stada, któremu został nadany inny numer. Rozpoczynając działalność gospodarczą, wnioskodawca zarejestrował się jako podatnik VAT. Działalność gospodarcza opodatkowana jest na zasadach ogólnych. Wnioskodawca wyjaśnił, że bydło z pierwszego stada sprzedaje po upływie roku, a z drugiego stada związanego z działalnością po trzech dniach od zakupu. Pierwsze stado zostało nabyte w celu hodowli a następnie sprzedaży, natomiast drugie stado w celu sprzedaży.
Wnioskodawca zapytał, czy może być zaliczony do grupy rolników ryczałtowych i przyjmować faktury VAT RR za sprzedaż własnego bydła. Wyjaśnił też, że na potrzeby dziłalności gospodarczej kupił środki trwałe i materiały do budynku obory ( m.in. silos, ciągnik rolniczy, ładowacz czołowy, owijarkę bel). Sąone wykorzystywane do przygotowywania i przechowywania paszy dla bydła zakupionego do działalności gospodarczej. Z zakupów tych wnioskodawca odliczył cały VAT. Chciał się dowiedzieć, czy prawidłowo rozlicza się z urzędem skarbowym?

Wikipedia prawdę powie


Izba odpowiedziała, że w pierwszej kolejności należy zbadać, czy handel bydłem (zakup w celu sprzedaży a następnie sprzedaż) może być uznany za działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 15 ustawy o VAT. Konieczne jest więc zdefiniowanie pojęć "chów" i "hodowla". Napodstawie Wikipedii izba wyjaśniła, że chów to zapewnienie zwierzętom użytkowym i hodowlanym prawidłowych warunków bytowania i rozwoju, dzięki którym możliwy jest pełny rozwój pożądanych cech. Obejmuje czynności takie, jak karmienie i pielęgnacja, związane z utrzymaniem zwierząt od czasu ich nabycia - zwykle młodych osobników - do czasu uzyskania przez nie oczekiwanych cech użytkowych. Odchowane zwierzęta mogą być użyte do produkcji (mleko, wełna, jaja), jako surowiec (mięso, skóra) lub jako siła robocza (np. koń, muł, osioł) albo zwierzęta domowe (pies, kot).
Powołując się nato samo źródło, izba wskazała, że hodowla zwierząt to - zgodnie z ustawą o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych (genotypu) zwierząt gospodarskich, w zakres których wchodzi ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich, selekcja i dobór osobników do kojarzenia prowadzony w warunkach prawidłowego chowu.

Ustawa o PIT pomoże w wykładni VAT

Zdaniem izby skarbowej w ramach wykładni systemowej zewnętrznej można również odwołać się do definicji działalności rolniczej zawartej w art. 2 ust 2 ustawy o PIT. Zgodnie znią działalnością rolnicząjest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, wtym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślirt, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 • miesiąc - w przypadkuroślin,
 • 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 • 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 • 2 miesiące - w przypadkupozostałych zwierząt - licząc od dnia nabycia.

Na tej podstawie izba uznała, że "zakup bydła w celu odsprzedaży nie jest działalnością rolniczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż taka działalność ze swej istoty obejmuje przetrzymywanie zwierząt celem realizacji czynności składających się na chów lub hodowlę".

Dwa statusy możliwe

Dalej izba wyjaśniła, że z art. 43 ust. 3, art.U3 ust. 3 oraz innych przepisów ustawy o VAT "pośrednio wynika, że podmiot będący rolnikiem ryczałtowym może być - wpozostałym zakresie swojej działalności - podatnikiemVAT czynnym (niekorzystającym ze zwolnienia). Jest to specyficzny przypadek, w którym jeden podmiot (w tym osoba fizyczna) może łączyć dwa statusy - podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy (niemającego obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur) i jednocześnie podatnika VAT czynnego. Wówczas - chociaż w pozostałej części podatnik prowadzi działalność opodatkowaną - dostawa własnych produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych będzie zwolniona od podatku". Dalej izba potwierdza prawo wnioskodawcy do zachowania statusu rolnika ryczałtowego (zwolnionego) w odniesieniu do chowu lub hodowli bydła w celu sprzedaży, przy jednoczesnym obowiązku rozliczania VAT na zasadach ogólnych z tytułu działalności handlowej. Dalej izba wyjaśniła, że jeśli kupione środki trwałe są wykorzystywane tylko do prowadzenia opodatkowanej działalności handlowej, to wnioskodawca miał prawo do odliczenia 100 proc. podatku naliczonego. Jeżeli jednak te same środkitrwałe są również wykorzystywane do zwolnionej działalności rolniczej, to - wrazie niemożności bezpośredniego przypisania podatku naliczonego do poszczególnych kategorii działalności - należy zastosować proporcję, o której mowa w art. 90 ust: 2 ustawy o VAT.
Fakt, że rolnik ryczałtowy może rozliczać VATz innej działalności na zasadach ogólnych, potwierdzają też inne interpretacje (patrz ramka).


Hodowca drobiu doradcą gospodarczym

W interpretacji z 14 stycznia 2011 r. (IPPP2I443-826/10-2IIG) Izba Skarbowa w Warszawie zajmowała się pytaniem rolnika ryczałtowego (prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej - hodowlę drobiu), zwolnionego z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Wyjaśnił on, że dodatkowo od października 2010 r. rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
Zajmuje się doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.4). Przedsiębiorca prowadzący taką działalność nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT (wynika to z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT). Wnioskodawca złożył więc w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R). Jego zdaniem w takiej sytuacji działalność rolnicza w dalszym ciągu korzysta ze zwolnienia z VAT (nie stracił statusu rolnika ryczałtowego).
Izba skarbowa zgodziła się z tym stanowiskiem. W interpretacji czytamy, że "do działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę nie wlicza się obrotów ze sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej i nie ma on obowiązku w składanej miesięcznie deklaracji VAT-7 wykazywać obrotów z dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Wnioskodawca nadal posiada w zakresie działalności rolniczej polegającej na hodowli drobiu status rolnika ryczałtowego zwolnionego od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy".


Źródło: Rzeczpospolita, 02.04.2012, autor: Konrad Piłat

 Pozostałe aktualności:

wypunktowanie2014-04-17 Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin

wypunktowanie2014-04-16 Zakończenia prac nad projektem PROW na lata 2014-2020

wypunktowanie2014-04-15 Polska szóstym producentem jaj w Europie

wypunktowanie2014-04-14 Polskie mięso wieprzowe dopuszczone do handlu w Szwajcarii

wypunktowanie2014-04-11 W ARiMR trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2014 r.

wypunktowanie2014-04-11 Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne

wypunktowanie2014-04-11 Odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt

wypunktowanie2014-04-11 Pomoc dla producentów świń - już można składać wnioski

wypunktowanie2014-04-10 Jubileuszowa XXX Pielgrzymka Ogrodników na Jasna Górę

wypunktowanie2014-04-10 ASF - materiały szkoleniowe

wypunktowanie2014-04-10 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o OZE

wypunktowanie2014-04-10 Wsparcie dla młodych rolników - nabór w maju

wypunktowanie2014-04-10 INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ z obszarów objętych ograniczeniami z powodu wykrycia afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce

wypunktowanie2014-04-09 Informacja GIW: Restrykcje wprowadzone przez rosyjskie służby weterynaryjne

wypunktowanie2014-04-09 Informacja GIW: współpraca z krajali trzecimi - eksport wieprzowiny

wypunktowanie2014-04-09 KRIR w sprawie zakładów utylizacyjnych

wypunktowanie2014-04-09 Unia skarży Rosję do WTO

wypunktowanie2014-04-08 Posłowie chcą progu 7 000 zł przychodu rocznie dla rolnika

wypunktowanie2014-04-08 Możliwość inwestycji polskiego sektora rolniczego w Obwodzie Kaliningradzkim

wypunktowanie2014-04-08 Kontrola NIK w związku z wystąpieniem ASF w Polsce

wypunktowanie2014-04-04 Komunikat PIORIN: Zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy

wypunktowanie2014-04-03 Koniec roku kwotowego 2013/2014

wypunktowanie2014-04-03 Banki współpracujące z ARiMR mają dodatkowe pieniądze na kredyty klęskowe

wypunktowanie2014-04-02 Nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce opublikowane

wypunktowanie2014-04-02 Strefa z ograniczeniami – zmniejszona

wypunktowanie2014-04-02 ZASADY ROZLICZANIA PODATKU VAT PRZEZ ROLNIKÓW

wypunktowanie2014-03-31 Stanowisko KRIR do III wersji PROW 2014-2020

wypunktowanie2014-03-31 Komunikat PIORIN: Środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu

wypunktowanie2014-03-31 Komunikat PIORIN: Stan techniczny sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

wypunktowanie2014-03-31 O potencjalnych możliwościach wsparcia inwestycji w gospodarstwach winiarskich

wypunktowanie2014-03-31 Komunikat GIW: Nowe zapisy świadectw zdrowia ze służbą weterynaryjną Uzbekistanu

wypunktowanie2014-03-28 Aktualne nabory wniosków w ramach działania Wdrażanie LSR

wypunktowanie2014-03-28 Komunikat MRiRW: ASF - rozporządzenie KE

wypunktowanie2014-03-27 Produkcja ekologiczna: wniosek KE na rzecz rozwoju doskonalszego rolnictwa ekologicznego

wypunktowanie2014-03-27 Posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa UE

wypunktowanie2014-03-27 ASF uznany za nadzwyczajną okoliczność

wypunktowanie2014-03-26 KRUS: Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w II i III kw. 2014 r.

wypunktowanie2014-03-26 Zakaz uboju rytualnego nie narusza konstytucji i konwencji praw człowieka

wypunktowanie2014-03-26 Inicjatywa samorządu rolniczego przywrócenia uboju rytualnego skierowana do prac w Sejmie

wypunktowanie2014-03-24 Ogólnokrajowa kampania informacyjna - Racjonalna gospodarka nawozami

wypunktowanie2014-03-24 Kary za przekroczenie kwot zostaną utrzymane

wypunktowanie2014-03-24 KE: wsparcie rynku wieprzowiny w Polsce

wypunktowanie2014-03-20 ASF nowe decyzje - ułatwienia odbioru zwierząt od hodowców utrzymujących mniejszą liczbę zwierząt

wypunktowanie2014-03-20 Ubój świń na użytek własny w strefie z ograniczeniami - dopuszczony

wypunktowanie2014-03-19 Decyzje Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt (DG SANCO)

wypunktowanie2014-03-19 PIORiN: Lista kontrolna stosowania wymagań integrowanej ochrony roślin

wypunktowanie2014-03-19 PIORiN: upoważnianie podmiotów certyfikujących IP

wypunktowanie2014-03-19 Ziemia błaga o wapno

wypunktowanie2014-03-19 Ciągle trwają prace nad ustaleniem obszarów EFA

wypunktowanie2014-03-19 GIW: ujednolicone wytyczne dotyczące przemieszczeń w strefie objętej restrykcjami w związku z ASF

wypunktowanie2014-03-18 Zmiana na stanowisku ministra

wypunktowanie2014-03-18 ANR: Ceny gruntów w 2013 r.

wypunktowanie2014-03-17 Komunikat prasowy COPA-COGECA

wypunktowanie2014-03-14 ARiMR: Rusza nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2014 r.

wypunktowanie2014-03-13 Minister rolnictwa Stanisław Kalemba podał się do dymisji

wypunktowanie2014-03-13 Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

wypunktowanie2014-03-12 KRIR złożyła do Sejmu podpisy pod przywróceniem w Polsce uboju rytualnego

wypunktowanie2014-03-12 Nie wypalaj traw, bo jest to szkodliwe, niebezpieczne i grożą za to kary!

wypunktowanie2014-03-12 Już od przyszłego tygodnia można składac wnioski o dopłaty bezpośrednie!

wypunktowanie2014-03-12 Zniesienie cła na ukraińskie towary wpłynie na polskie rolnictwo

wypunktowanie2014-03-12 MRiRW: Wystąpienie do Premiera w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej

wypunktowanie2014-03-12 Resort rolnictwa nie wyklucza utylizacji tuczników w strefie buforowej

wypunktowanie2014-03-10 ARiMR i ANR zajęły stanowisko w sprawie bezumownego użytkowania gruntów należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

wypunktowanie2014-03-07 Minister S. Kalemba w Brukseli - będą rekompensaty dla producentów trzody

wypunktowanie2014-03-07 Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie małopolskim na rok 2014

wypunktowanie2014-03-04 KRUS: Waloryzacja emerytur i rent rolnych od 1 marca 2014 r.

wypunktowanie2014-03-04 Nowe wymagania dotyczące unijnej skali klasyfikacji tusz bydła

wypunktowanie2014-03-04 Wytyczne GLW w sprawie przemieszczania świń i polowań w obszarach objętych ograniczeniami

wypunktowanie2014-03-03 Kukurydziana stonka korzeniowa skreślona z listy organizmów kwarantannowych!

wypunktowanie2014-03-03 Skup mleka w Polsce w okresie IV 2013 r. – I 2014 r.

wypunktowanie2014-02-26 Rolnicy ekologiczni, uwaga na fałszywe wezwania do zapłaty!

wypunktowanie2014-02-26 Działania w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF)

wypunktowanie2014-02-26 OWOCE W SZKOLE

wypunktowanie2014-02-25 Komunikat GLWw sprawie wyznaczenia obszaru zagrożenia ASF

wypunktowanie2014-02-24 Uwaga konkurs! POLSKA WIEŚ - DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ

wypunktowanie2014-02-24 Sprawozdanie z działalności Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych za styczeń 2014 r.

wypunktowanie2014-02-12 Nowa kampania promująca polskie produkty!

wypunktowanie2014-02-12 Kalkulacje rolnicze na I półrocze 2014 r.

wypunktowanie2014-02-11 ARiMR: stan realizacji płatności bezpośrednich za rok 2013 r.

wypunktowanie2014-02-11 Posiedzenie Zespołu ds. Szkód Łowieckich

wypunktowanie2014-02-11 ARiMR przypomina - złożenie ankiety monitorującej jest obowiązkiem młodego rolnika

wypunktowanie2014-02-10 Wydłużenie III etapu konsultacji PROW 2014-2020

wypunktowanie2014-02-10 Izby Rolnicze w Sejmie na temat PROW 2014-2020

wypunktowanie2014-02-10 Przyłącz się do akcji zbierania podpisów pod przywróceniem w Polsce uboju rytualnego!

wypunktowanie2014-02-07 Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

wypunktowanie2014-02-06 Nowe normy w produkcji wędzonych wędlin

wypunktowanie2014-02-05 ARR: Dopłaty do materiału siewnego

wypunktowanie2014-02-04 Tymczasowy zakaz importu z Unii Europejskiej na terytorium Republiki Białoruskiej ziemniaków oraz materiału szkółkarskiego

wypunktowanie2014-02-04 Polska liderem rynku malin - odpowiada za 1/5 światowej produkcji

wypunktowanie2014-02-03 Spotkanie z producentami tradycyjnych wędlin

wypunktowanie2014-02-03 Spotkanie z dziennikarzami w ramach kampanii „Trzy znaki smaku”

wypunktowanie2014-02-03 GIW: Komunikat o rzekomym ASF w Polsce

wypunktowanie2014-02-03 W lutym składamy wnioski o zwrot akcyzy za paliwo!

wypunktowanie2014-01-31 Komunikat GLW w sprawie stwierdzenia afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Litwie

wypunktowanie2014-01-31 KE proponuje połączyć programy Mleko w szkole i Owoce w szkole

wypunktowanie2014-01-29 Komisarz ds. zdrowia oferuje pomoc ekspertów UE ws. wędzonych wędlin

wypunktowanie2014-01-29 ARR: W Polsce zboże będzie drożało

wypunktowanie2014-01-28 Nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

wypunktowanie2014-01-28 UWAGA! REKORDOWY SKUP - MOŻLIWE PRZEKROCZENIE KWOTY MLECZNEJ

wypunktowanie2014-01-27 III etap konsultacji PROW 2014 – 2020

wypunktowanie2014-01-27 Sejmowa Komisja Rolnictwa dyskutowała na temat zakazu wędzenia żywności

wypunktowanie2014-01-24 Duże zróżnicowanie regionalne zbiorów zbóż w 2013 r.

wypunktowanie2014-01-22 Powołanie nowych członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

wypunktowanie2014-01-22 Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję JHARS w III kwartale 2013 r.

wypunktowanie2014-01-22 Wchodzą w życie zmiany w przepisach o wyrobach winiarskich

wypunktowanie2014-01-21 Zasady zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego w 2014 r.

wypunktowanie2014-01-21 Banki współpracujące z ARiMR uruchomią wkrótce trzy linie kredytowe

wypunktowanie2014-01-20 ARiMR publikuję listę kolejność przysługiwania pomocy rolnikom poszkodowanym przez klęski żywiołowe

wypunktowanie2014-01-20 25% środków z alokacji na rozwój obszarów wiejskich przesunięte na płatności bezpośrednie

wypunktowanie2014-01-17 Wapń, ważny nie tylko dla gleby, ale przede wszystkim dla roślin

wypunktowanie2014-01-17 GLW w sprawie poziomu benzo(a)pirenu w mięsie i wyrobach mięsnych

wypunktowanie2014-01-17 Zmiana przepisów dotyczących uprawy ziemniaków

wypunktowanie2014-01-17 Fundusze na rozwój rolnictwa i wsi 2014-2020 - informacja MRiRW

wypunktowanie2014-01-16 MRiRW: Nie ma zakazu wędzenia

wypunktowanie2014-01-16 IJHARS informuje o zakończonych okresach przejściowych w rolnictwie ekologicznym

wypunktowanie2014-01-13 Ubezpieczamy się u siebie

wypunktowanie2014-01-13 Jakie płatności za 2014 rok

wypunktowanie2014-01-10 Komunikat ARR: Skup mleka w Polsce w okresie IV-XI 2013 r

wypunktowanie2014-01-10 Współczynnik przydziału KI dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2013/2014

wypunktowanie2014-01-09 Pozytywnie zakończone audyty Komisji Europejskiej

wypunktowanie2014-01-09 ARiMR zakończyła zawieranie umów na świadczenie usług utylizacyjnych w 2014 r.

wypunktowanie2014-01-09 Są pieniądze na dofinansowanie płatnych usług doradczych w ramach PROW 2007-2013

wypunktowanie2014-01-09 Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne

wypunktowanie2014-01-08 Promocja żywności - nowe zasady finansowania

wypunktowanie2014-01-08 Stanowisko MSP w sprawie kar dla udziałowców spółek inseminacyjnych

wypunktowanie2014-01-07 Cross-compliance - zapraszamy do udziału w szkoleniach!

wypunktowanie2014-01-07 Zmiany w VAT od samochodów

wypunktowanie2014-01-03 Nowe wymagania dotyczące znakowania mięsa mielonego

wypunktowanie2014-01-02 Komunikat uzupełniający KRUS o składce na ubezpieczenie zdrowotne

wypunktowanie2013-12-30 PIW: zagrożenie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń

wypunktowanie2013-12-30 Integrowana Ochrona Roślin - stosowanie obowiązkowe od 1 stycznia 2014!

wypunktowanie2013-12-30 Zmiany w zakupie ziemi

wypunktowanie2013-12-24 Pakiet rozporządzeń związanych z reformą WPR opublikowany

wypunktowanie2013-12-24 ARR: Wysokość krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014

wypunktowanie2013-12-23 ARiMR: Trwa wypłata dopłat bezpośrednich za 2013 r.

wypunktowanie2013-12-18 III Targi Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych REGIONALIA

wypunktowanie2013-12-18 Copa-Cogeca: Utworzenie zasad przejściowych dla rozwoju obszarów wiejskich

wypunktowanie2013-12-17 Unia Europejska przyjęła zasady Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020

wypunktowanie2013-12-16 Jednorazowe odszkodowanie powypadkowe

wypunktowanie2013-12-16 Od grudnia zmieniły się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent

wypunktowanie2013-12-16 Planowana zmiana ustawy o IJHARS

wypunktowanie2013-12-16 MRiRW realizuje wniosek KRIR ws przeniesienia niewykorzystanego limitu kwoty mlecznej bezpośredniej

wypunktowanie2013-12-16 Copa-Cogeca nakreśla instrumenty dla gospodarstw rodzinnych

wypunktowanie2013-12-16 KRUS: Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2014 r.

wypunktowanie2013-12-06 MRiRW: Skarga KE oddalona

wypunktowanie2013-12-06 Nagroda specjalna za wyjątkowy wkład w rozwój polskiego eksportu dla Izb Rolniczych

wypunktowanie2013-12-03 ARR: Aktualne podsumowanie dostaw mleka 2012/2013

wypunktowanie2013-12-03 Utworzenie zasad przejściowych dla rozwoju obszarów wiejskich

wypunktowanie2013-11-27 Komunikat dla eksporterów towarów roślinnych do Federacji Rosyjskiej

wypunktowanie2013-11-27 Izby Rolnicze wyróżnione nagrodą specjalną za wyjątkowy wkład w rozwój polskiego eksportu

wypunktowanie2013-11-26 Powołanie dla przedstawicieli izb rolniczych do komisji zarządzających funduszami promocji

wypunktowanie2013-11-26 7 grudnia 2013 r. (sobota) - dniem roboczym w ARR

wypunktowanie2013-11-25 Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

wypunktowanie2013-11-25 Dyskusja Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat opłacalności produkcji rolniczej w Polsce

wypunktowanie2013-11-25 Rada Ministrów przyjmuje projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

wypunktowanie2013-11-25 W Sejmie o umożliwieniu rolnikom nieopodatkowanej produkcji i sprzedaży przetworzonych produktów

wypunktowanie2013-11-25 Copa-Cogeca podkreśla olbrzymie znaczenie gospodarstw rodzinnych

wypunktowanie2013-11-25 ARiMR przystąpiła do naliczania wysokości dopłat bezpośrednich za 2013 rok

wypunktowanie2013-11-22 W najbliższym czasie nie będzie zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

wypunktowanie2013-11-22 MSDR: oferta kursów szkoleniowych na 2014 r.

wypunktowanie2013-11-22 Projekt Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

wypunktowanie2013-11-22 Opinia KRIR w sprawie projektu zmiany rozporzadzenia rolnośrodowiskowego

wypunktowanie2013-11-22 Opinia KRIR w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia upraw rolnych

wypunktowanie2013-11-22 Afrykański pomór świń

wypunktowanie2013-11-22 Dobrostan zwierząt - normy utrzymania - zmiany w przepisach

wypunktowanie2013-11-22 Drakońskie kary za mączki

wypunktowanie2013-11-20 W Sejmie o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013

wypunktowanie2013-11-18 Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

wypunktowanie2013-11-18 Informacje na temat aktu delegowanego dotyczącego prywatnego przechowywania produktów mlecznych

wypunktowanie2013-11-18 ANR: Prawie 22 tys. zł za hektar państwowej ziemi

wypunktowanie2013-11-18 UWAGA: WŚCIEKLIZNA!!!

wypunktowanie2013-11-15 Zmiany w ustawie o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

wypunktowanie2013-11-13 Podział środków PROW 2007-2013

wypunktowanie2013-11-13 KRUS: Od nowego roku zmiana składki zdrowotnej rolników prowadzących działy specjalne

wypunktowanie2013-11-13 Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

wypunktowanie2013-11-12 Zmiany terminów przedkładania do zatwierdzenia Programów Operacyjnych

wypunktowanie2013-11-12 UE przeznaczy 35 mln euro na promocję produktów rolnych w Unii i w państwach trzecich

wypunktowanie2013-11-12 Środki przejściowe dla Wspólnej Polityki Rolnej w roku 2014

wypunktowanie2013-11-08 W Sejmie o wspólnej organizacji rynku wina

wypunktowanie2013-10-31 Informacja ARR - skup mleka w Polsce w okresie IV - IX 2013 r.

wypunktowanie2013-10-31 ARiMR: Zmiany dotyczące urządzeń refundowanych - tylko na piśmie

wypunktowanie2013-10-31 Konferencja szkoleniowa - Zapewnienie bezpieczeństwa mleka i produktów mlecznych w dobie globalizacji handlu i zmiennych warunków produkcji

wypunktowanie2013-10-29 Reforma WPR - wyjaśnienie najważniejszych elementów

wypunktowanie2013-10-28 Rolnicy realizujący program rolnośrodowiskowy muszą złożyć do 31 października br. stosowne dokumenty

wypunktowanie2013-10-25 Z NATURĄ 2000 ZA PAN BRAT

wypunktowanie2013-10-25 Informacja z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

wypunktowanie2013-10-24 Rada Ministrów w sprawie składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników na lata 2012 i 2013

wypunktowanie2013-10-23 ARiMR przypomina - złożenie ankiety monitorującej jest obowiązkiem młodego rolnika

wypunktowanie2013-10-23 Prezes GUS ogłasza podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014

wypunktowanie2013-10-21 Unijny Trybunał: Kozy i owce muszą mieć elektroniczny kolczyk

wypunktowanie2013-10-21 Prezydent podpisał ustawę o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

wypunktowanie2013-10-17 Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

wypunktowanie2013-10-15 Ubój zwierząt według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne

wypunktowanie2013-10-15 ARiMR: 30 dni roboczych na złożenie wniosku o przyznanie pomocy na przywracanie produkcji rolnej zniszczonej przez klęski żywiołowe

wypunktowanie2013-10-15 Od 16 października ARiMR rozpocznie wypłatę tegorocznych dopłat ONW oraz wsparcia z Programu rolnośrodowiskowego

wypunktowanie2013-10-11 Parlament zgadza się na reformę kontroli jakości wieprzowiny

wypunktowanie2013-10-10 CDR: szkolenie z zakresu gospodarki odpadami w gospodarstwie rolnym

wypunktowanie2013-10-09 Będą nowe współczynniki dla PROW 2014-2020

wypunktowanie2013-10-04 Szkolenia w zakresie cross-compliance w województwie małopolskim

wypunktowanie2013-10-03 Doradcy muszą być przeszkoleni w zakresie stosowania środków ochrony roślin

wypunktowanie2013-10-02 KONKURS: Zabezpiecz się przed upadkiem z wysokości - wizytacja gospodarstw

wypunktowanie2013-10-02 Uwaga producenci mleka!

wypunktowanie2013-10-01 Planowane stawki płatności bezpośrednich za rok 2013

wypunktowanie2013-10-01 Nowelizacja ustawy o podatku rolnym

wypunktowanie2013-10-01 Skarga do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niektórych przepisów ustawy Prawo łowieckie

wypunktowanie2013-09-30 ARR: Można składać projekty w ramach wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2013/2014

wypunktowanie2013-09-23 Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych do projektu PROW na lata 2014-2020

wypunktowanie2013-09-19 Oświadczenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

wypunktowanie2013-09-19 Dotacje na założenie działalności gospodarczej

wypunktowanie2013-09-18 Ubój z konieczności - praktyczne wskazówki dla rolników

wypunktowanie2013-09-18 Zmiany zasad stosowania nawozów

wypunktowanie2013-09-17 ARiMR przygotowuje się do wypłaty rolnikom wsparcia ONW

wypunktowanie2013-09-13 Cofnięcie upoważnienia jednostce certyfikującej Bioekspert

wypunktowanie2013-09-13 KRUS: Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kw. 2013 r.

wypunktowanie2013-09-13 Nowelizacja ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

wypunktowanie2013-09-11 ARiMR przyjmuje wnioski od firm, które będfą utylizować padłe zwierzęta w 2014 r.

wypunktowanie2013-09-09 Środki z PROW na „Odnowę i rozwój wsi” – trwa podpisywanie umów

wypunktowanie2013-09-06 Technologie integrowanej produkcji roślinnej w zrównoważonym rozwoju rolnictwa - studia podyplomowe

wypunktowanie2013-09-03 KRUS: Ważne dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem

wypunktowanie2013-09-03 KRUS: Zmiany w zasiłku macierzyńskim

wypunktowanie2013-09-02 Skup mleka: Agencja Rynku Rolnego podsumowała rok kwotowy 2012/2013

wypunktowanie2013-09-02 KRUS: Nowy wzór wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą

wypunktowanie2013-08-29 Zmiany w zasiłku macierzyńskim od 1 września 2013 r.

wypunktowanie2013-08-27 Jesienna ochrona rzepaku ozimego podstawą uzyskania wysokich plonów

wypunktowanie2013-08-27 Projekt rosporządzenia

wypunktowanie2013-08-19 Analiza ARR kształtowania się cen zbóż w Polsce i w innych krajach UE

wypunktowanie2013-08-12 Warunki zatrudniania cudzoziemców

wypunktowanie2013-08-02 Sytuacja na rynku rzepaku

wypunktowanie2013-08-02 ARR: Wstępne podsumowanie dopłat do materiału siewnego w 2013 r.

wypunktowanie2013-08-02 KRUS: Nowy wzór wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą

wypunktowanie2013-08-01 Protest wobec drastycznego spadku cen skupu owoców maliny i kolejnych gatunków owoców miękkich

wypunktowanie2013-08-01 Wyszukiwarka zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych

wypunktowanie2013-08-01 Rada Ministrów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

wypunktowanie2013-07-31 KRUS w sprawie bezpieczeństwa pracy podczas żniw

wypunktowanie2013-07-29 KRIR w sprawie niskich cen pszenicy i rzepaku

wypunktowanie2013-07-29 MRiRW: Komunikat o rozpoczęciu II etapu konsultacji

wypunktowanie2013-07-29 Posłowie nowelizują ustawę o scalaniu i wymianie gruntów

wypunktowanie2013-07-26 Inspekcja Weterynaryjna kontynuuje program ZERO TOLERANCJI

wypunktowanie2013-07-26 MRiRW: Zmiana ustawy o nasiennictwie

wypunktowanie2013-07-25 ARiMR informuje kiedy wystąpić po okresową emeryturę rolniczą

wypunktowanie2013-07-25 Zarząd KRIR za zwiększeniem limitu zużycia paliwa rolniczego dla gospodarstw z produkcją zwierzęcą

wypunktowanie2013-07-24 ARR: Uwaga DOSTAWCY MLEKA!

wypunktowanie2013-07-19 ARR: Wstępne podsumowanie dopłat do materiału siewnego w 2013 r.

wypunktowanie2013-07-15 Fundusze promocji - nabór do komisji zarządzających

wypunktowanie2013-07-08 KRUS: Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2013 r.

wypunktowanie2013-07-05 Odpowiedź MUW - pomoc dla poszkodowanych gospodarstw

wypunktowanie2013-07-05 ARiMR: szacowanie strat w gospodarstwach rolnych, wysokość możliwej kwoty pomocy

wypunktowanie2013-07-02 ARiMR: Zmiany w dostępie do płatnych usług doradczych finansowanych w ramach PROW 2007-2013

wypunktowanie2013-07-01 ARiMR: Dodatkowe pieniądze na dopłaty do kredytów inwestycyjnych dla rolników

wypunktowanie2013-06-24 Program SZKLANKA MLEKA w roku szkolnym 2013/2014

wypunktowanie2013-06-24 Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie nielegalnego stosowania antybiotyków

wypunktowanie2013-06-24 Komunikat GIW w sprawie wykrycia ogniska afrykańskiego pomoru świń w na Białorusi

wypunktowanie2013-06-18 Nabór uczestników na kolonie letnie w Zakopanym

wypunktowanie2013-06-14 MRiRW: Pomoc dla gospodarstw rolnych

wypunktowanie2013-06-14 Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w Małopolsce

wypunktowanie2013-06-14 Czy produkty lokalne i regionalne mogą budować pozycję Małopolski w Polsce i Europie?

wypunktowanie2013-06-14 DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO – ZBLIŻA SIĘ KONIEC TERMINU NA SKŁADANIE WNIOSKÓW !

wypunktowanie2013-06-12 Rejestracja środka Apacz 50 WG pozostaje bez zmian

wypunktowanie2013-06-11 Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2013 rok

wypunktowanie2013-06-07 Pszczoła miodna owadem zapylającym

wypunktowanie2013-06-05 ARR: UWAGA ROLNICY - ZMIANY W DOPŁATACH DO MATERIAŁU SIEWNEGO!

wypunktowanie2013-06-05 Zdrowie zwierząt, roślin, bezpieczeństwo żywności i nasiennictwo

wypunktowanie2013-06-05 MRH S.A. - skup owoców i warzyw

wypunktowanie2013-06-05 ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie na posadzenie lasu

wypunktowanie2013-05-24 Ubój w gospodarstwie po staremu

wypunktowanie2013-05-24 Kojce dla trzody a sprawa koryt

wypunktowanie2013-05-22 Opinia KRIR o PROW 2014-2020

wypunktowanie2013-05-22 Zarząd KRIR opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

wypunktowanie2013-05-20 ARR: wstępne podsumowanie roku kwotowego 2012/ 2013

wypunktowanie2013-05-20 Dzień pracujący w ARR - 25.05.2013 (sobota)

wypunktowanie2013-05-20 Mniej pieniędzy dla spóźnialskich. Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych tylko do 10 czerwca!

wypunktowanie2013-05-17 Szkolenie dla wnioskodawców działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

wypunktowanie2013-05-16 KRUS ostrzega: Rolnicy, uwaga na kleszcze!

wypunktowanie2013-05-16 Ważne dla ubezpieczonych w KRUS, prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność

wypunktowanie2013-05-14 Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

wypunktowanie2013-05-10 PTWK: Projekt Praca Marzeń

wypunktowanie2013-05-10 Nieuczciwe praktyki w łańcuchu żywnościowym - ankieta

wypunktowanie2013-05-08 Odpowiedź MRiRW na pismo Prezesa KRIR dotyczące afer mięsnych

wypunktowanie2013-05-08 MRiRW w odpowiedzi na krytykę propozycji KE dot. obcięcia płatności bezpośrednich o 5% w 2013 r.

wypunktowanie2013-05-08 ARMR: Pomoc na odtworzenie lasów zniszczonych przez klęski lub inwestycje chroniące przed kataklizmami

wypunktowanie2013-05-06 ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy przetwórcom z sektora rolno-spożywczego

wypunktowanie2013-05-06 Rada Ministrów w sprawie uboju rytualnego

wypunktowanie2013-05-06 Komisja występuje do państw członkowskich o zwrot 230 mln euro z wydatków na WPR

wypunktowanie2013-04-30 Spotkanie członków Copa-Cogeca z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

wypunktowanie2013-04-25 PROW 2014-2020 - konsultacje społeczne

wypunktowanie2013-04-25 Dopłaty do materiału siewnego gwarancją dobrych plonów

wypunktowanie2013-04-25 MRiRW: Komunikat w sprawie zasad wysyłki bulw ziemniaka

wypunktowanie2013-04-24 Nowa WPR - przepisy przejściowe na 2014 rok

wypunktowanie2013-04-24 Małe gospodarstwa na lokalnym rynku

wypunktowanie2013-04-19 ARR: Informacja o sytuacji na rynku rolno-żywnościowym

wypunktowanie2013-04-19 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych podpisana

wypunktowanie2013-04-19 Wypalanie traw jest szkodliwe, zabronione i grożą za to kary!

wypunktowanie2013-04-16 MRiRW: Nowa ustawa o środkach ochrony roślin

wypunktowanie2013-04-15 W jaki sposób pomóc roślinom nadgonić opóźnioną wegetację?

wypunktowanie2013-04-15 Zabezpieczą interesy rolników

wypunktowanie2013-04-12 Informacja GUS na temat przezimowania ozimin

wypunktowanie2013-04-12 ARR: Koniec roku kwotowego 2012/2013

wypunktowanie2013-04-11 Spotkanie Prezesów Izb Rolniczych z Kierownictwem ANR

wypunktowanie2013-04-08 WPR po 2013 - ubezpieczenia i fundusze wspólnego inwestowania

wypunktowanie2013-04-08 Wymagania i badania techniczne opryskiwaczy

wypunktowanie2013-04-08 IJHARS: Zafałszowane mięso wołowe dodatkiem niedeklarowanego surowca wieprzowego

wypunktowanie2013-04-05 Procedury i instrukcje w zakresie zasad dotyczących powiadamiania rolnika o kontroli

wypunktowanie2013-04-05 Pierwszy projekt nowego rozporządzenia de minimis

wypunktowanie2013-04-05 Najnowsze informacje na temat elektronicznej identyfikacji bydła

wypunktowanie2013-04-05 Memorandum w sprawie Neotikotydoidów

wypunktowanie2013-04-05 Sejm zdecydował o przyjęciu przepisów zmieniających metodę obliczania podatku rolnego

wypunktowanie2013-04-04 ARR: Informacja dla przedsiębiorstw planujących inwestycje w infrastrukturę energetyczną

wypunktowanie2013-04-04 Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług

wypunktowanie2013-03-29 Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze na razie nie do użytków ekologicznych

wypunktowanie2013-03-29 Prezydent podpisał ustawę o środkach ochrony

wypunktowanie2013-03-29 Ogłoszenie Prezesa ARiMR Andrzeja Grossa

wypunktowanie2013-03-27 KRUS: Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w II kw. 2013 r.

wypunktowanie2013-03-27 27 marca br. rusza nabór na Modernizację gospodarstw rolnych

wypunktowanie2013-03-26 Wstępna opinia Copa-Cogeca na temat neonikotynoidów

wypunktowanie2013-03-26 Skup mleka w Polsce w okresie IV 2012 - II 2013

wypunktowanie2013-03-26 KRIR: Spotkanie dotyczące problematyki szkód łowieckich

wypunktowanie2013-03-25 Konkurs na najlepszą wiejską stronę internetową

wypunktowanie2013-03-25 Przemieszczanie ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej

wypunktowanie2013-03-22 Ortus 05 SC - rozszerzony zakres stosowania

wypunktowanie2013-03-20 MRiRW: Zmiany dot. działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

wypunktowanie2013-03-20 MRiRW: Modernizacja gospodarstw rolnych - zmiany w rozporządzeniu

wypunktowanie2013-03-20 MRiRW: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - nowelizacja rozporządzenia

wypunktowanie2013-03-20 ARiMR: Nowe nabory wniosków z PROW 2007 - 2013

wypunktowanie2013-03-20 ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych

wypunktowanie2013-03-19 Praca i efektywność zapylaczy

wypunktowanie2013-03-18 Zmiany w rejestracji produktu Topsin M 500 SC

wypunktowanie2013-03-18 ARiMR: Od 2013 r. zmiany w przyznawaniu płatności rolnośrodowiskowych

wypunktowanie2013-03-13 Wiosenne odżywianie pszenicy

wypunktowanie2013-03-13 ARiMR: Wypalanie traw jest szkodliwe, zabronione i grożą za to kary!

wypunktowanie2013-03-11 Akarycydy 2013

wypunktowanie2013-03-06 Kukurydza – wybór odmiany

wypunktowanie2013-03-04 Zmiana terminów zawierania umów na uprawę tytoniu i skladania ich do ARiMR

wypunktowanie2013-03-04 Działania w zakresie wykrywania obecności surowca końskiego w wyrobach wołowych

wypunktowanie2013-03-04 Zawieszenie emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę

wypunktowanie2013-03-04 Wyzwania dla polskiego sadownictwa

wypunktowanie2013-03-01 Zakaz stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych

wypunktowanie2013-02-28 Skup mleka w Polsce w okresie IV 2012 – I 2013

wypunktowanie2013-02-28 Zamieszanie z ustawa nasienną

wypunktowanie2013-02-28 PZDR: Harmonogram szkoleń - marzec 2013 r.

wypunktowanie2013-02-27 MRiRW w sprawie wystąpienia KE o obciążenie Polski kwotą 34,4 mln euro za uchybienia w zarządzaniu systemem wczesnych emerytur w ramach EFRROW

wypunktowanie2013-02-26 Rzepak – nawozić i regenerować!

wypunktowanie2013-02-26 PDOiR: Lista odmian zalecanych do uprawy w Małopolsce

wypunktowanie2013-02-22 Warto dbać o owady zapylające

wypunktowanie2013-02-22 ARR: Kwotowanie produkcji mleka - rejestracja umowy zbycia prawa do kwoty indywidualnej

wypunktowanie2013-02-21 Ważna jest jakość jabłek

wypunktowanie2013-02-14 Zabieg czyszczący w oziminach

wypunktowanie2013-02-11 Nawożenie startowe kukurydzy

wypunktowanie2013-02-11 MRIRW: Modernizacja gospodarstw

wypunktowanie2013-02-01 ARR: Realizacja programu OWOCE W SZKOLE

wypunktowanie2013-02-01 PROW w Małopolsce - ogłoszenie o naborze

wypunktowanie2013-01-31 Wapnowanie to nie tylko zwiększenie pH

wypunktowanie2013-01-30 ARR: Ostatni moment na zgłoszenie do OT ARR umów oddania w używanie kwoty indywidualnej

wypunktowanie2013-01-30 ARiMR: Zwiększony zakres kontroli tzw. wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwach

wypunktowanie2013-01-29 O metodach walki z przędziorkami w uprawach sadowniczych

wypunktowanie2013-01-29 Skup mleka w okresie IV-XII 2012 r.

wypunktowanie2013-01-24 Badania niedoborów składników pokarmowych w glebie i roślinach

wypunktowanie2013-01-24 O prawidłowości pozyskiwania danych adresowych rolników przez Agencję Nasienną Sp. z o.o.

wypunktowanie2013-01-24 Problem rolników podlegających czasowo ubezpieczeniu w ZUS z przechodzeniem na emeryturę

wypunktowanie2013-01-24 Zarząd KRIR za wydłużeniem okresu polowań zbiorowych na dziki

wypunktowanie2013-01-23 Agencja Nieruchomości Rolnych realizuje ustalenia z 11 stycznia br.

wypunktowanie2013-01-22 Nawożenie narzędziem poprawy jakości plonu

wypunktowanie2013-01-22 Walka z roztoczami. Warto wyciągać konstruktywne wnioski.

wypunktowanie2013-01-22 WM:aktualizacja harmonogramu naborów w ramach działań PROW 2007-2013

wypunktowanie2013-01-22 ARiMR: Trwa wypłata dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 r.

wypunktowanie2013-01-21 Opiniowanie przez Izby Rolnicze zmian zasad wydzierżawiania, czy sprzedaży gruntów rolnych

wypunktowanie2013-01-21 ARiMR: Kogo może zgłosić do ubezpieczenia beneficjent renty strukturalnej?

wypunktowanie2013-01-18 Stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin obowiązkowe od 2014 r.

wypunktowanie2013-01-17 Informacja dotycząca średnich cen kwot mlecznych w okresie sierpień-grudzień 2012 r.

wypunktowanie2013-01-16 Budujemy populację owadów zapylających

wypunktowanie2013-01-16 ARiMR przekazała bankom pieniądze na dopłaty do kredytów inwestycyjnych

wypunktowanie2013-01-16 Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

wypunktowanie2013-01-15 MARR szuka firm i specjalistów do projektu

wypunktowanie2013-01-15 ARR: Od 15 stycznia można ubiegać się o dopłaty do materiału siewnego

wypunktowanie2013-01-14 MRiRW: Ustalenia w sprawie słupów podpisane

wypunktowanie2013-01-14 Resort rolnictwa uwzględnia wniosek KRIR w sprawie zmniejszenia kar dla młodych rolników

wypunktowanie2013-01-14 Agencja uruchamia pieniądze na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK)

wypunktowanie2013-01-14 Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2013 r.

wypunktowanie2013-01-14 GIW: Od 1 stycznia 2013 obowiązują nowe przepisy dotyczące utrzymania loch i loszek

wypunktowanie2013-01-14 Nowe zasady obrotu ziemią - ustalenia z 11 stycznia br.

wypunktowanie2013-01-11 ARR: Realizacja programu - Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE

wypunktowanie2013-01-11 Prywatyzacja ziemi z Zasobów Skarbu Państwa w Programie BLIŻEJ TVP INFO

wypunktowanie2013-01-09 MRiRW: prace nad przepisami dot. udzielania pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym

wypunktowanie2013-01-08 Odżywianie roślin i gleby

wypunktowanie2013-01-08 KRUS: Informacja dla osób uprawnionych do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy

wypunktowanie2013-01-08 ARiMR: LGD przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013

wypunktowanie2013-01-08 KRIR: Informacja z działalności Zarządu za okres od 1 do 31 grudnia 2012 r.

wypunktowanie2013-01-04 ARR: Dopłaty do materiału siewnego

wypunktowanie2013-01-04 ARiMR: zawieranie umów na świadczenie usług utylizacyjnych w 2013 r. zakończone

wypunktowanie2013-01-04 Nadal brak decyzji o obniżeniu młodym rolnikom kar za nieterminowe dostarczenie zaświadczeń z KRUS

wypunktowanie2013-01-04 KRUS: „Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP upadkom!”

wypunktowanie2013-01-03 KRUS: Uwaga rolnicy opłacający składki zdrowotne od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

wypunktowanie2013-01-03 Rozporządzenia do ustawy o nasiennictwie

wypunktowanie2013-01-02 Stanowisko SGiPM w sprawie zwalczania smogu

wypunktowanie2013-01-02 Zawodowy kurs kwalifikacyjny: prowadzenie produkcji rolniczej

wypunktowanie2012-12-24 ARiMR rozesłał do rolników broszurę o zasadach wzajemnej zgodności

wypunktowanie2012-12-20 Izby Rolnicze mają kontrolować sprzedaż państwowych gruntów

wypunktowanie2012-12-20 KRUS: XI edycja Ogólnokrajowego Konkursu

wypunktowanie2012-12-18 Stanowisko KRIR na temat protestów zachodniopomorskich rolników

wypunktowanie2012-12-18 KRUS: Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2012 r.

wypunktowanie2012-12-18 Nawozy – składniki pokarmowe dziś to za mało!

wypunktowanie2012-12-17 KRUS: eWUŚ od 1 stycznia 2013!

wypunktowanie2012-12-13 Rolnicze emerytury i renty po 1 stycznia 2013 r.

wypunktowanie2012-12-10 ARR: Uwaga producenci mleka!

wypunktowanie2012-12-07 Rzeźnicy walczą w Sejmie o ubój

wypunktowanie2012-12-07 Uprawy GMO będą w naszym kraju nielegalne

wypunktowanie2012-12-06 Skup mleka w okresie IV-X 2012 r.

wypunktowanie2012-12-04 Zmiany legislacyjne - grupy producentów rolnych

wypunktowanie2012-12-04 Informacja z działalności Zarządu KRIR za listopad 2012 r.

wypunktowanie2012-12-04 Możliwości wykorzystania osiągnięć biotechnologii morskiej w celu biostymulacji plonu

wypunktowanie2012-12-04 Stanowisko PAN w sprawie GMO

wypunktowanie2012-12-03 ARiMR rozpoczyna wypłatę płatności bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 r.

wypunktowanie2012-11-30 Stanowisko w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

wypunktowanie2012-11-30 Zasady rozdziału wsparcia dochodów dla rolników w nowych państwach UE do ponownego rozważenia

wypunktowanie2012-11-30 Ustawa o ubezpieczeniach upraw

wypunktowanie2012-11-27 ARiMR: koniec naboru wniosków o pomoc na odtworzenie produkcji rolnej

wypunktowanie2012-11-26 ANR: Ceny gruntów nadal rosną

wypunktowanie2012-11-26 ARiMR: wypłata dotacji ONW

wypunktowanie2012-11-23 Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników takie same w 2013 r.

wypunktowanie2012-11-23 Resort rolnictwa analizuje ewentualne zwiększenie środków na dopłaty do kredytów preferencyjnych

wypunktowanie2012-11-22 Zajrzyj do WIEPRZOPEDII

wypunktowanie2012-11-22 ARR: Wsparcie finansowe na promocję produktów wysokiej jakości

wypunktowanie2012-11-19 GIW: Informacja odnośnie wystąpienia wąglika na Słowacji

wypunktowanie2012-11-16 Małopolskie przysmaki na Salonie Produktów Regionalnych

wypunktowanie2012-11-16 Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wykrycia na Słowacji ognisk wąglika

wypunktowanie2012-11-12 Ustawa o nasiennictwie

wypunktowanie2012-11-09 Wniosek KRIR w sprawie określenia limitu pomocy de minimis na hektar

wypunktowanie2012-11-08 Rz: Historyczny rekord eksportu polskiej żywności

wypunktowanie2012-11-08 Stopień wykorzystania krajowej kwoty mlecznej

wypunktowanie2012-11-08 Rz: Rolnicy chętnie inwestują

wypunktowanie2012-11-08 Trwa nabór do programu Na Własne Konto

wypunktowanie2012-11-08 Zniesienie historycznej zasady kwalifikowalności gruntów rolnych

wypunktowanie2012-11-08 Nie będzie zwiększenia stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wypunktowanie2012-11-07 Stanowisko MRiRW na temat negocjacji WPR na lata 2014-2020

wypunktowanie2012-11-05 Stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby w sprawie dyskusji medialnej nt. płatności bezpośrednich

wypunktowanie2012-10-31 Posiedzenie Koalicji na Rzecz Biopaliw

wypunktowanie2012-10-31 Spotkanie producentów ziemniaków w resorcie rolnictwa

wypunktowanie2012-10-31 Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca - Wieprzowina

wypunktowanie2012-10-29 Integrowana produkcja rolnicza - nabór na Studia Podyplomowe w Krakowie

wypunktowanie2012-10-29 Rynek zbóż okiem analityków

wypunktowanie2012-10-29 Poprawa pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym

wypunktowanie2012-10-29 Nowe państwa członkowskie nadrabiają zaległości w zakresie higieny w ubojniach

wypunktowanie2012-10-29 Nowelizacja ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej podpisana przez Prezydenta RP

wypunktowanie2012-10-29 Zmiana przepisów w zakresie terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

wypunktowanie2012-10-26 Tegoroczne zbiory ziemniaków będą o 3 proc. niższe

wypunktowanie2012-10-24 PE: Posłowie do przywódców UE - Poprzyjcie swoje słowa czynami

wypunktowanie2012-10-23 Rz: Rewolucja na talerzu Polaka

wypunktowanie2012-10-23 Sprawozdanie z działalności Zarządu KRIR za wrzesień 2012 r.

wypunktowanie2012-10-23 Zalecenia pokontrolne MRiRW w związku z działaniem Przywracanie potencjału produkcji rolnej (...)

wypunktowanie2012-10-22 ARR: OWOCE W SZKOLE

wypunktowanie2012-10-22 Rz: Zboże będzie drożało

wypunktowanie2012-10-22 ARiMR: doprecyzowanie informacji o zmianach w systemie kształcenia zawodowego

wypunktowanie2012-10-22 MRiRW: w sprawie trudnej sytuacji na rynku ziemniaka

wypunktowanie2012-10-19 Rz: Globalna siła naszej żywności

wypunktowanie2012-10-18 GIW: Nowe przepisy w zakresie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania

wypunktowanie2012-10-18 Copa-Cogeca sprzeciwia się nowym planom Komisji Europejskiej dotyczącym biopaliw

wypunktowanie2012-10-18 Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca /Skrobia/

wypunktowanie2012-10-16 Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca /Jaja i drób/

wypunktowanie2012-10-16 ARiMR: wypłaty dopłat ONW

wypunktowanie2012-10-15 Copa-Cogeca w sprawie pośredniej zmiany użytkowania gruntów (iLUC)

wypunktowanie2012-10-11 Kampania - Żywność ekologiczna gwarancją dobrego smaku - rozpoczęta!

wypunktowanie2012-10-10 Dodatkowe wsparcie podstawowych usług dla gospodarki i ludności

wypunktowanie2012-10-10 Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca /Owce/

wypunktowanie2012-10-10 Spotkanie zespołu ds. opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej

wypunktowanie2012-10-05 PIORIN: Przemieszczanie ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej

wypunktowanie2012-10-03 Skup mleka IV-VIII 2012 r.

wypunktowanie2012-10-02 Są już znane stawki płatności bezpośrednich za 2012 rok

wypunktowanie2012-10-02 KRUS: Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kw. 2012r. i I kw. 2013r.

wypunktowanie2012-10-02 Kurs euro do obliczania wysokości płatności bezpośrednich za 2012r.

wypunktowanie2012-10-01 Integrowana Produkcja w świetle integrowanej ochrony roślin

wypunktowanie2012-10-01 Decyzja wykonawcza KE zatwierdzająca przyznanie krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich w Polsce za 2012 r.

wypunktowanie2012-09-28 ARR: Ruszają kolejne dwa programy promocyjne

wypunktowanie2012-09-25 COBORU: bezpłatna aplikacja PDOiR - Rekomendacja odmian

wypunktowanie2012-09-25 ARiMR: Jesienią nowe nabory o przyznanie pomocy w z PROW

wypunktowanie2012-09-18 GMO wchodzi do Polski. Będzie liberalizacja prawa

wypunktowanie2012-09-17 ARiMR: Nowe warunki udzielania preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych

wypunktowanie2012-09-17 ARR: Można składać projekty w ramach Wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2012/2013

wypunktowanie2012-09-14 Do 30 września ARiMR przyjmuje wnioski od firm, które chcą otrzymywać pieniądze za utylizację padłych zwierząt gospodarskich w 2013 r.

wypunktowanie2012-09-14 Kwalifikowany materiał siewny z dopłatami gwarancją dobrego plonu

wypunktowanie2012-09-13 Odpowiedź na interpelację w sprawie zmiany warunków udzielania pomocy publicznej dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych

wypunktowanie2012-09-13 Prosto z gospodarstwa - artykuł nt. sprzedaży bezpośredniej

wypunktowanie2012-09-12 Skup mleka w roku kwotowym 2012/2013

wypunktowanie2012-09-12 Modulacja płatności bezpośrednich

wypunktowanie2012-09-07 Ceny wieprzowiny poszybują w górę

wypunktowanie2012-09-06 KRUS: Od 1 września 2012 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent

wypunktowanie2012-09-06 ARR: REKORDOWY SKUP - MOŻLIWE PRZEKROCZENIE KWOTY MLECZNEJ!

wypunktowanie2012-09-05 Polak woli mięso z piwem od owoców i warzyw

wypunktowanie2012-09-05 MÓJ RYNEK - ponad 16 mln zł na remont małopolskich targowisk!

wypunktowanie2012-09-03 ARR: Zaproszenie do udziału w Branżowym Programie Promocji

wypunktowanie2012-08-31 Współczynniki przydziału dla wkładu pomocy UE dla grup producentów owoców i warzyw

wypunktowanie2012-08-31 Kwotowanie produkcji mleka

wypunktowanie2012-08-24 Warunki utrzymywania świń na podłogach litych i szczelinowych

wypunktowanie2012-08-24 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o środkach ochrony roślin

wypunktowanie2012-08-13 Skup zbóż na terenie Małopolski

wypunktowanie2012-08-08 Konkurs Bezpieczna drabina

wypunktowanie2012-07-28 KRUS: Nowe rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

wypunktowanie2012-07-23 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie - komunikat

wypunktowanie2012-07-23 ARR: Dopłaty do materiału siewnego mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie

wypunktowanie2012-07-19 Zmiany ustawy o ochronie zwierząt

wypunktowanie2012-07-19 ANR: Rekordowa sprzedaż gruntów w I półroczu 2012 r.

wypunktowanie2012-07-18 List otwarty Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie AN Sp. z o.o.

wypunktowanie2012-07-16 Eksport żywności zwalnia

wypunktowanie2012-07-16 ARiMR: Rolnicy muszą szybko zgłaszać zniszczenia!

wypunktowanie2012-07-16 Propozycje zmian dotyczące zwrotu podatku akcyzowego

wypunktowanie2012-07-16 ARR: Jak uprościć WPR?

wypunktowanie2012-07-16 Nie będzie waloryzacji rent strukturalnych z naboru w 2010 r.

wypunktowanie2012-07-13 Uwaga producenci trzody chlewnej!

wypunktowanie2012-07-13 ARiMR: naborów wniosków na inwestycje w przetwórstwo i obrót rybami i ich przetworami oraz na przedsięwzięcia wodno-środowiskowe

wypunktowanie2012-07-13 ARR: Uwaga dostawcy mleka!

wypunktowanie2012-07-12 Zwrot akcyzy na olej napędowy dla rolników

wypunktowanie2012-07-10 Informacja dla Beneficjentów pomocy w ramach PROW 2007-2013 oraz SPO

wypunktowanie2012-07-09 Zmiany dotyczące sposobu stosowania nawozów

wypunktowanie2012-07-06 Uwaga młodzi rolnicy! Informacja o zmianach w systemie kształcenia zawodowego

wypunktowanie2012-07-03 ARR: Zaproszenie do udziału w Branżowym Programie Promocji

wypunktowanie2012-07-02 Powołanie Terenowych Rad Społecznych przy ANR

wypunktowanie2012-07-02 W 2012 r. ARiMR nie będzie przesyłać decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich

wypunktowanie2012-06-04 KRUS: zmiana kwoty przychodu!

wypunktowanie2012-05-30 ARR: Dopłaty do materiału siewnego

wypunktowanie2012-05-28 Ważne dla ubezpieczonych w KRUS, prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność

wypunktowanie2012-05-23 Informacja na temat stanowiska rządu w sprawie WPR po 2013 r.

wypunktowanie2012-05-23 Rozmowy Zarządu KRIR z resortem środowiska m.in. w sprawie nowych obszarów OSN

wypunktowanie2012-05-20 AKCYZA: Trzeba płacić za poświadczenie

wypunktowanie2012-05-18 Nie będzie zaliczek na poczet opłaty za przekroczenie przysługujących kwot indywidualnych

wypunktowanie2012-05-15 Zarząd KRIR o konieczności nowelizacji ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

wypunktowanie2012-05-15 PROWieści dostępne w wersji elektronicznej

wypunktowanie2012-05-10 ANR: Ceny państwowych gruntów w I kwartale 2012 r.

wypunktowanie2012-05-08 KRUS w sprawie ważności wydawanych zaświadczeń

wypunktowanie2012-05-07 Do 1 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy rolnikom, którym m.in. wymarzły uprawy

wypunktowanie2012-05-07 Rośliny i zwierzęta gatunków obcych

wypunktowanie2012-04-30 Polska żywność podbija Unię

wypunktowanie2012-04-27 PROGRAM „SZKLANKA MLEKA” – POLSKA WCIĄŻ LIDEREM W EUROPIE

wypunktowanie2012-04-26 Podatek akcyzowy od węgla i koksu

wypunktowanie2012-04-25 Nowe przepisy dotyczące utrzymania loch i loszek - informacja GIW

wypunktowanie2012-04-25 GIW - obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt!

wypunktowanie2012-04-23 ARiMR ma pieniądze na dopłaty do kredytów!

wypunktowanie2012-04-20 KE obniża wsparcie dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw

wypunktowanie2012-04-20 Ludowcy chcą zachęcić młodych emigrantów do powrotu do Polski

wypunktowanie2012-04-16 Konieczne nowe regulacje dla ubojni zwierząt

wypunktowanie2012-04-13 LIST OTWARTY HODOWCÓW ROŚLIN ROLNICZYCH

wypunktowanie2012-04-13 Dokumenty na dostawę węgla uproszczone!

wypunktowanie2012-04-13 Trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności za 2012 r!

wypunktowanie2012-04-13 Czerwone krowy i koniki polskie dla rolników

wypunktowanie2012-04-05 ARiMR: Będzie pomoc rządowa dla rolników, którym wymarzły uprawy

wypunktowanie2012-04-02 Czy przedsiębiorca dolicza VAT, jeśli sprzedaje zboże z własnego pola

wypunktowanie2012-04-02 Rolnik sam płaci składkę zdrowotną

wypunktowanie2012-03-30 Sery i masło to produkty rolnicze

wypunktowanie2012-03-28 Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o paszach

wypunktowanie2012-03-28 ARiMR: pomoc dla rolników, którym wymarzły uprawy

wypunktowanie2012-03-27 MRiRW: Komunikat w sprawie pomocy dla rolników

wypunktowanie2012-03-27 Ziemia ciągle kusi inwestorów

wypunktowanie2012-03-23 Przepisy mnożą rolnikom hektary

wypunktowanie2012-03-23 ARR: Dopłaty do materiału siewnego oraz szkody powstałe w uprawach zbóż

wypunktowanie2012-03-22 Informacja ARR - zbliża się koniec roku kwotowego!

wypunktowanie2012-03-22 ARiMR: Są pieniądze dla młodych rolników!

wypunktowanie2012-03-22 Zmiany w działaniu ONW

wypunktowanie2012-03-21 Informacja ARR - Pomoc żywnościowa

wypunktowanie2012-03-20 MRiRW: zmiana rozprządzenia - zwalczanie bakteriozy ziemniaka

wypunktowanie2012-03-19 Młody rolnik - zmiana rozporządzenia MRiRW

wypunktowanie2012-03-19 Nowe rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

wypunktowanie2012-03-19 ARiMR - dofinansowanie do melioracji i scalania gruntów

wypunktowanie2012-03-15 Ekożywność zyskuje nad Wisłą

wypunktowanie2012-03-14 ARR nie będzie realizować płatności do tytoniu i do skrobi

wypunktowanie2012-03-13 Unia chroni regionalną żywność

wypunktowanie2012-03-13 Odmiany zalecane do uprawy w Małopolsce

wypunktowanie2012-03-12 Powołanie Rady Społecznej w ANR

wypunktowanie2012-03-09 KRUS: Składki na ubezpieczenie społeczne rolników od II kw. 2012 r.

wypunktowanie2012-03-09 Za wypalanie traw grożą sankcje finansowe!

wypunktowanie2012-03-09 Rząd zajął stanowisko wobec prezydenckiego projektu ustawy o nasiennictwie

wypunktowanie2012-03-02 Unijne cięcia dopłat uderzą w tym roku w polskich rolników!

wypunktowanie2012-03-01 ANR - Sprzedaż gruntów inwestycyjnych w 2011 r.

wypunktowanie2012-02-29 Informacja na temat opodatkowania węgla i koksu

wypunktowanie2012-02-29 PDOiR - Listy Odmian Zalecanych do Uprawy

wypunktowanie2012-02-28 Nowe zasady przyznawania pomocy w działaniu 126 - Przywracanie potencjału produkcji rolnej

wypunktowanie2012-02-27 Rolnicy idą do Trybunału ze składką zdrowotną

wypunktowanie2012-02-27 Parlament wzmocni siłę przetargową producentów mleka

wypunktowanie2012-02-27 Serwis informacyjny KRIR

wypunktowanie2012-02-24 Od 15 marca ARiMR będzie przyjmować wnioski!

wypunktowanie2012-02-23 Jakość, która się opłaca - wsparcie dla rolników produkujących żywność wysokiej jakości

wypunktowanie2012-02-21 Oferta OSChR w Krakowie na 2012 r.

wypunktowanie2012-02-21 ARR - międzynarodowe targi żywnośći - informacja dla przedsiębiorców!

wypunktowanie2012-02-20 Waloryzacja emerytur i rent rolnych od dnia 1 marca 2012 r.

wypunktowanie2012-02-09 Ceny ziemi rolnej nadal będą dynamicznie rosnąć

wypunktowanie2012-02-09 Ceny gruntów systematycznie rosną

wypunktowanie2012-02-08 Informacja ARR - system ELF już działa!

wypunktowanie2012-02-08 OWOCE W SZKOLE

wypunktowanie2012-02-06 Konkurs „Innowacyjny Młody Rolnik 2012”

wypunktowanie2012-02-06 Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników za 2012 r.

wypunktowanie2012-02-06 Coraz mniej gospodarstw na polskiej wsi

wypunktowanie2012-02-06 Klient o oryginalne oscypki nie pyta. Kupuje każde

wypunktowanie2012-02-03 Będą dopłaty do produkcji tytoniu wysokiej jakości

wypunktowanie2012-02-01 Rolnicy mogą uniknąć drastycznej podwyżki podatku

wypunktowanie2012-02-01 Od dziś obowiązuje nowa ustawa o składkach zdrowotnych rolników za 2012 r.

wypunktowanie2012-01-24 Ważne informacje dla producentów mleka!

wypunktowanie2012-01-23 Pomoc na odtworzenie lasów

wypunktowanie2012-01-17 Wieprzowina nadal droga

wypunktowanie2012-01-13 Sejm uchwalił ustawę o składce zdrowotnej rolników

wypunktowanie2012-01-12 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników na rok 2012!

wypunktowanie2012-01-12 Jaka składka dla rolników?

wypunktowanie2012-01-11 Dopłaty do materiału siewnego - już od 15 stycznia!

wypunktowanie2012-01-09 Polska krytykuje reformę rolną

wypunktowanie2012-01-05 O składkach zdrowotnych i podatkach rolników - rozmowa z ministrem rolnictwa

wypunktowanie2012-01-04 Oferta biznesowa z Ukrainy - sektor przetwórczy, produkcja pieczarek i podkładów torfowych

wypunktowanie2011-12-19 Uwaga! Nowe formukarze wniosków - kwotowanie produkcji mleka

wypunktowanie2011-12-15 Dobra maszyna ograniczy zatrucie pestycydami

wypunktowanie2011-12-15 Producenci zbóż promują pieczywo

wypunktowanie2011-12-12 Rolnicy zapłacą za leczenie

wypunktowanie2011-12-12 Wycinka suchego drzewa też za wiedzą urzędu!

wypunktowanie2011-12-06 Problemy z dopłatami unijnymi

wypunktowanie2011-12-02 Duzi dzierżawcy stracą 30 proc. gruntów rolnych

wypunktowanie2011-11-29 Więcej małych rolników w KRUS

wypunktowanie2011-11-29 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej - zmiany w rozporządzeniu

wypunktowanie2011-11-21 Rewolucja w ubezpieczeniach rolników

wypunktowanie2011-11-18 Miliony na promocję żywności nie mają wzięcia

wypunktowanie2011-11-14 Wyszukiwarka Środków Ochrony Roślin

wypunktowanie2011-11-14 Ceny jaj wzrosną o jedną trzecią

wypunktowanie2011-11-10 Drożejące mięso traci zwolenników w Polsce

wypunktowanie2011-11-09 Koniec rent z UE dla rolników

wypunktowanie2011-11-07 Kosztowne biopaliwa

wypunktowanie2011-11-07 Miliardy płacone za promocję biopaliw

wypunktowanie2011-11-03 UWAGA! Rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej!

wypunktowanie2011-10-31 Jest coraz mniej polskich zbóż

wypunktowanie2011-10-28 Polski boom na ekożywność

wypunktowanie2011-10-27 Rolnicy nie chcą ograniczania produkcji i spekulacji surowcami

wypunktowanie2011-10-25 Polskie rolnictwo na tle europejskiego

wypunktowanie2011-10-25 Piękny Jaś z Doliny Dunajca ze znakiem ChNP

wypunktowanie2011-10-24 Rolnictwo na progu kryzysu - rozmowa z prezesem KRIR

wypunktowanie2011-10-20 Kabanosy - Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

wypunktowanie2011-10-18 Unijne dopłaty obejmują coraz mniej ziemi rolnej

wypunktowanie2011-10-18 Ekożywność podbija rynek

wypunktowanie2011-10-13 Dopłaty rolne nadal nierówne

wypunktowanie2011-10-12 Prezydent podpisał ustawę o nieruchomościach rolnych

wypunktowanie2011-10-11 Mało rolników otrzymuje pomoc z opieki społecznej

wypunktowanie2011-10-10 Sprzedaż jaj z chowu klatkowego po 2011 r.

wypunktowanie2011-09-30 Informacja Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie

wypunktowanie2011-09-16 Tysiąc rolników trafiło do ZUS

wypunktowanie2011-09-15 Świat poszukuje kukurydzy

wypunktowanie2011-09-13 Duże gospodarstwa w lepszej formie

wypunktowanie2011-09-12 Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin

wypunktowanie2011-09-09 Wyższe odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

wypunktowanie2011-08-18 Napięta sytuacja na rynku zbóż sprzyja podwyżkom cen

wypunktowanie2011-08-16 Silna unijna polityka rolna to podstawa

wypunktowanie2011-08-12 Nadzór nad ubojem cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz w gospodarstwie z przeznaczeniem na użytek własny oraz zagospodarowaniem materiałów szczególnego ryzyka

wypunktowanie2011-08-12 Ubój zwierząt w gospodarstwie

wypunktowanie2011-07-28 Projekt budżetu rolnego na 2012 r.

wypunktowanie2011-07-25 Znaczenie materiału siewnego w zwiększaniu plonowania rzepaku

wypunktowanie2011-07-22 Budżet zarobi na ziemi rolnej

wypunktowanie2011-07-19 Coraz więcej dużych gospodarstw rolnych

wypunktowanie2011-07-18 Polskie mleko warte miliardy

wypunktowanie2011-07-18 Koniec globalnych kłopotów ze zbożem

wypunktowanie2011-07-18 Możemy być rolną potęgą

wypunktowanie2011-07-13 Koniec darmowego leczenia dla rolników?

wypunktowanie2011-07-13 Priorytety polskiej prezydencji

wypunktowanie2011-07-12 Podwyżka podatku dla części rolników

wypunktowanie2011-07-11 Mniej ziemi, więcej rolników - wstępne wyniki spisu rolnego

wypunktowanie2011-07-07 Nowe terminy dla doradców rolniczych

wypunktowanie2011-07-01 Średnie ceny gruntów wg GUS

wypunktowanie2011-06-29 Rozporządzenie dot. środków ochrony roślin

wypunktowanie2011-06-29 Z perfumami na dziki

wypunktowanie2011-06-27 Ułatwienia dla polskich winnic

wypunktowanie2011-06-08 Ubezpieczenia społeczne - Rolnicy tracą przez niejasne prawo

wypunktowanie2011-06-07 Coraz mniej wieprzowiny

wypunktowanie2011-05-17 Dopłaty do materiału siewnego – co zrobić kiedy uprawy uległy zniszczeniu

wypunktowanie2011-04-18 Nowa ustawa o środkach ochrony roślin

wypunktowanie2011-03-28 ZATRUDNIENIE W ROLNICTWIE

wypunktowanie2011-03-28 INFORMACJA DOT. ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW W ROLNICTWIE

wypunktowanie2011-03-15 Rozporządzenia MRiRW - systemy wsparcia bezpośredniego oraz kontrola wymogów wzajemnej zgodności

wypunktowanie2011-03-09 VAT na żywe zwierzęta

wypunktowanie2011-02-25 Szacowanie dochodów w gospodarstwach indywidualnych

wypunktowanie2011-02-03 UWAGA! Nowe wzory ksiąg rejestracji zwierząt gospodarskich

wypunktowanie2011-02-03 Nowe stawki VAT w rolnictwie

wypunktowanie2010-04-30 Szkody Łowieckie - nowe rozporządzenie

wypunktowanie2010-01-11 Normy i wymogi wzajemnej zgodności obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.PROWPDO

wypunktowaniePROW 2017-2013

Agro Newslegalnazywnosc

Portal AgroNews

legalnazywnosc

spód strony