07-07-2015

Aktualności

Program priorytetowy - Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego

W dniu 30.06.2015 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podjęła uchwałę o zatwierdzeniu Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”. Program trwać będzie 4 lata (2015-2018) a alokacja środków wynosi 2 000 000 zł. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego – mogą one ubiegać się o dotację w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych zadania. Podstawą przyznania dofinansowania jest złożenie wniosku na formularzu obowiązującym w WFOŚiGW w Krakowie wraz z wymaganymi zał...
więcej

07-07-2015

Aktualności

Zmiana obowiązujących przepisów w zakresie odstępstw od zasad produkcji w rolnictwie ekologicznym

W związku z wejściem w życie w dniu 27 czerwca 2015 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogólnych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 799), odstępstwo w zakresie trzymania bydła na uwięzi w małym gospodarstwie ekologicznym, może być stosowane przez producentów rolnictwa ekologicznego bez uzyskania zgody od wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Warunkiem stosowania ww. odstępstwa, w gospodarstwie w którym utrzymuje się do 40 sztuk dorosłych bydła, jest spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39 rozporządzeni...
więcej


03-07-2015

Interwencje

Samorząd rolniczy w sprawie klęski suszy

W związku z trudną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną, spowodowaną brakiem opadów w miesiącach IV-VI, a także opracowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach raportem dotyczącym wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3 064 gmin), oraz aktua...
więcej

03-07-2015

Interwencje

Kary za kwoty mleczne na raty - w formie pomocy de minimis

W resorcie rolnictwa dobiegają końca prace nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozłożenia na raty kar za przekroczenie kwot mlecznych i pokrycia kosztów odsetek z budżetu państwa. W opinii samorządu rolniczego, dot. ww. projektu, w przedstawionym projekcie nie dokonano oceny skutków wprowadza...
więcej

03-07-2015

Projekty aktów prawnych

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014&...
więcej

02-07-2015

Aktualności

Do 15 lipca można składać wnioski wpis do ewidencji producentów wina

Agencja Rynku Rolnego informuje, że zgodnie  z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. z 2014 r., poz. 1104) (zobacz >>> „Akty prawne”) termin składania w ARR wniosków o wpis do ewidencji producentów ...
więcej

02-07-2015

Projekty aktów prawnych

Zasady umarzania, odraczania, lub rozkładania na raty należności dla agencji płatniczych w ramach WPR

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do dnia 1...
więcej

02-07-2015

Aktualności

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2015 r.

Uchwałą nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 26 maja 2015 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2015 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie o...
więcej

Licznik odwiedzin: 264759