« « « « ♦ » » » »

W VII kadencji Małopolskiej Izby Rolniczej (2023-2027) funkcjonuje 19 rad rad powiatowych, których członkowie - łącznie 257 delegatów - wybrani zostali przez rolników (członków izby rolniczej) w wyborach powszechnych, na 4-letnią kadencję.

Rada powiatowa jest organem statutowym Izby i jest zobowiązana przestrzegać i wykonywać uchwały Walnego Zgromadzenia, a także poddawać się wewnętrznej kontroli z działalności statutowej, którą przeprowadza Komisja Rewizyjna MIR. Do zadań rady powiatowej w szczególności należy:

1) sporządzanie analiz i opinii, przedstawianie wniosków oraz dokonywanie ocen zzakresu rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych i przedstawianie ich Zarządowi Izby,
2) wydawanie opinii w sprawach zgłoszonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie Izby,
3) opracowywanie rocznego planu pracy,
4) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie powiatu,
5) delegowanie członków Rady do prac w odpowiednich organach i komisjach, w których Izba ma prawo uczestniczyć,
6) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa  irozwoju wsi,
7) udział w organizowaniu szkoleń dla członków Izby,
8) występowanie za zgodą Zarządu odotacje, granty i inne źródła wsparcia finansowego,
9) aktywne włączanie się członków rady w organizację i przebieg wyborów do rad powiatowych izb rolniczych następnej kadencji,
10) ocenianie sprawozdania przewodniczącego rady z rocznej działalności rady.

« « « « ♦ » » » »

►Wyniki wyborów do rad powiatowych MIR przeprowadzonych w dn. 24 września 2023r.

« « « « ♦ » » » »


Skład Rad Powiatowych
Małopolskiej Izby Rolniczej 
VI kadencji (2023-2027)

 

POWIAT BOCHEŃSKI

POWIAT BRZESKI

POWIAT CHRZANOWSKI

POWIAT DĄBROWSKI

POWIAT GORLICKI

POWIAT KRAKOWSKI

POWIAT LIMANOWSKI

POWIAT MIECHOWSKI

POWIAT MYŚLENICKI

POWIAT NOWOSĄDECKI

POWIAT NOWOTARSKI

POWIAT OLKUSKI

POWIAT OŚWIĘCIMSKI

POWIAT PROSZOWICKI

POWIAT SUSKI

POWIAT TARNOWSKI

POWIAT TATRZAŃSKI

POWIAT WADOWICKI

POWIAT WIELICKI


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2541692